Postcard, Hiroshima 2012

Postcard, Hiroshima 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Pachinko, Tokyo 2012

Pachinko, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Hotel, Kyoto 2012

Hotel, Kyoto 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Woman, Tokyo 2012

Woman, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Luna Park, Tokyo 2012

Luna Park, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Taxis, Kyoto 2012

Taxis, Kyoto 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Subway, Tokyo 2012

Subway, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Postcard 2, Hiroshima 2012

Postcard 2, Hiroshima 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Car and Driver, Tokyo 2012

Car and Driver, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches

Ryokan, Tokyo 2012

Ryokan, Tokyo 2012

Color C-Print, 16" x 20" inches